Handledning

Jag erbjuder handledning för kuratorer/socionomer inom hälso- och sjukvård. Men har även erfarenhet av att handleda skolpersonal och i andra människovårdande yrken.

Handledningens syfte är att vidga handlingsutrymmet, förstå saker på nya sätt, utvecklas i sin yrkesroll och därmed kunna vara till större nytta för de som vi möter i vårt arbete.

Här kan du ladda ner utvärderingen som jag använder i mina handledningsgrupper. Den är framtagen av Barry Karlsson och han uppmuntrar till spridning.

Utbildning

Jag arrangerar utbildningar både utifrån behov och skräddarsyr dessa tillsammans med er som önskar det. Jag håller i utbildning i familjearbete för kuratorer, utbildningar kring funktionshinder och familj, utbildning för parrelationer.

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar kring varför det är viktigt att ha ett familjearbete när någon i en familj har funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom.

Jag erbjuder föreläsning om medicinsk familjeterapi och familjeterapi när familjen är drabbad av funktionsnedsättningar.

Skolorna är en plats för lärande, men ibland tar besvärliga relationserfarenheter över och hindrar utveckling och lärande. Hur arbetar man tillsammans med föräldrar för att återskapa förtroende och samarbete.

Utbildning i familjearbete

Under flera år har jag erbjudit kuratorsutbildning i familjearbete. Det är en utbildning som sträcker sig över ett år och innehåller 8 heldagsseminarier med litteraturgruppsarbete och övningar däremellan. Kuratorer som varit med är från t ex barn- och ungdomshabilitering, syn-, hörsel- och dövenhet. Utbildningen är uppskattad och leder till ett utvidgat sätt att möta barnet i sitt primära sammanhang som familjen är. En spännande effekt av utbildningen över många år är att den varit med att förändra perspektiven och luft fram behovet att se barnets närmaste kontext som del i habiliteringen och behandling.

Funktionsnedsättningar och sjukdomar i en familj, vare sig psykiska eller fysiska, påverkar relationerna i en familj. Rollerna anpassas till en ny vardag. Det är ofta en ökad belastning och relationerna får ibland en undanskymd plats, sjukdomen prioriterar sig själv. Det är därför viktigt att prata om den nya situation man är i och att se vad man kan förändra och vad som inte går att förändra, så att man inte börjar försöka förändra de andra.

Utbildning i familjearbete för behandlingspersonal på HVB-hem